Δικηγορικό Γραφείο

Σοφία Λευθεριώτου & Συνεργάτες

Τηλ. Επικοινωνίας

+30 2105059793 / +30 6937121155

Συμβάσεις εργαζομένων-παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, Εργατικά ατυχήματα- χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης- -υποχρέωση του εργοδότη για λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας, θέματα δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, εκπροσώπηση ενώπιον Επιθεώρησης Εργασίας, ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών οργανισμών.